Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
Januari 2022 Kiki van Dam Photography
KvK 75345889
Het Wold 3 1349 LC Almere

 Artikel l. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Kiki van Dam Photography (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Kiki van Dam - Kiki van Dam Photography tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde / aanvaarden van deze algemene voorwaarden. 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van 'schriftelijk', wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. AW: Auteurswet 1912 Artikel 2. Toepassing

Artikel 2. Toepassing
l. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een schriftelijk aanbod door middel van een offerte.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
l. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling van €750 is voldaan.
2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling, althans de reserveringsvergoeding is voldaan.
3. Bij aanvaarding van het aanbod geldt het aanbod gezamenlijk met deze algemene voorwaarden als contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
4. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
l. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5. Bruidspaar mag een wensenlijst leveren aan de fotograaf, waarin gewenste beelden, zoals gewenste fotoshoot foto's, groepsfoto's of namen van personen zijn opgenomen. Fotograaf zal haar uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto's geleverd kunnen worden.
6. Ook andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto's, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door opdrachtgever gewenste foto's daadwerkelijk geleverd worden.
7. Indien opdrachtgever een fotoshoot in de buitenlucht wensen, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen) locatie te zorgen.
8. Indien er voor het fotograferen (op de door opdrachtgever gewenste locatie) speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
9. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Trouwalbum
l. De opdrachtgever mag zelf zijn/haar foto's selecteren voor het album. De opmaak van het album gebeurt digitaal.
2. Het albumontwerp wordt via een online preview aan de opdrachtgever getoond. De Opdrachtgever mag tweemaal wijzigingen in het albumontwerp laten aanbrengen. Extra wijzigingen zijn mogelijk tegen een vergoeding van €25,- per
gewijzigde spread, tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen. Fotograaf zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
4. De oplevering van het trouwalbum vindt plaats binnen 8 weken nadat het laatste ontwerp is goedgekeurd.

Artikel 7. Levering
l. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf levert de foto's binnen 6 weken na de bruiloft. Deze termijn kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf zo spoedig mogelijk melding.
3. Foto's worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd via een online galerij.
4. Fotograaf levert uitdrukkelijk geen RAW-bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto en/of videomateriaal als eindproduct. Fotograaf zal nimmer alle gemaakte foto's of onbewerkte bestanden leveren.
5. Levering van het uiteindelijke fysieke trouwalbum geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per post nadat de verstuurde factuur(en) is/zijn voldaan.


Artikel 8. Vergoeding
l. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen. Bijkomende kosten zoals parkeerkosten worden hierin meegenomen.
4. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
l. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient bij acceptatie van deze opdracht voldaan te zijn. De rest betaling dient uiterlijk 2 dagen voor de bruiloft betaald te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

Artikel l0. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever of bij verplaatsing van de opdracht bijvoorbeeld door ziektes of overlijden van bruidspaar of een/meerdere gasten, extreme weersomstandigheden en inclusief alle andere redenen anders dan benoemd in artikel 10.5 tot zes maanden voor de overeengekomen datum, brengt de fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Bij annulering of ontbinding tussen drie maanden en dertig dagen voor de overeengekomen datum, brengt de fotograaf 50% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening. Bij annulering of ontbinding binnen dertig dagen voor de overeengekomen datum, brengt de fotograaf 75% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening.
5. Als er sprake is van annulering, ontbinding van de overeenkomst of verplaatsing van de opdracht door opdrachtgever in verband met overmacht zoals overheidsmaatregelen, of natuurrampen, brengt de fotograaf alleen de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.
Artikel l l. Klachten
l. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Klachten na de in lid l genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht
l. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien het om een gratis opdracht gaat of een opdracht met een gereduceerde prijs kan het recht op auteursrecht alleen worden overgenomen bij een betaling van 750 euro (zegge zevenhonderdvijftig euro) door de opdrachtgever.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huishoudelijke kring. De opdrachtgever mag de werken niet bewerken en mogen slechts op eigen sociale mediakanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van fotograaf en mits de foto's onbewerkt zijn gebleven.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen, of in te zenden voor wedstrijden, publicaties, zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto's ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Indien opdrachtgever foto's aan derden levert, zonder toestemming van fotograaf, zal fotograaf hem schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 AW in acht te nemen.

Artikel 13. Portretrecht
l. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien het om een gratis opdracht gaat of een opdracht met een gereduceerde prijs zal de fotograaf de werken alleen van eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal verwijderen na een minimale betaling van 750 euro (zegge zevenhonderdvijftig euro) door de opdrachtgever.
2. Fotograaf zal de foto's niet aan derden verkopen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
l. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto's of filmmateriaal.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan

opdrachtgever geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
l. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze
l. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel l 7. Privacy/ geheimhouding
l. Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email worden vertrouwelijk behandeld. Kiki van Dam Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk
en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.